View Full Version: Create an NPC

Way Of the Shinobi > Create an NPC

Pages: [1] 2

 1. Pinned: Application Template
 2. Shigure, Raiden.
 3. Nakano Ryo
 4. Uchiha, Madara
 5. Jin
 6. Kleint Yochimaru
 7. Kazuma Seiryuu.
 8. Muraco
 9. Letum,animus
 10. Cloud's Servants
 11. Akkifuuten
 12. Miki Hatake
 13. Maxako
 14. Beauty And The Beast Unit
 15. Shion Marr
 16. Zheil
 17. Isabella's Friends :d
 18. Alisa
 19. Tatsudoshi
 20. Yurius
 21. Mekkimaru
 22. Skull
 23. Mr Tomoha
 24. Aoi Dainichi
 25. Makoto Ryonobu-setsuta
 26. Kari, Little Spirit Girl
 27. Lucas
 28. Victoria
 29. Tsuki
 30. Taru
 31. Setsuta
 32. Hato Hyuuga
 33. Tokatsu
 34. Tenma Brothers
 35. Reikyuu
 36. Shousensoku Keane
 37. Saiketsu Issei
 38. Reyoka
 39. Sayomi
 40. Souka No Rei
 41. Azami
 42. Blood Harpies
 43. Nakiia
 44. Kumal
 45. Tomo
 46. Sakura Sousuke
 47. Nina Sousuke
 48. Haihachi Sousuke
 49. Yuno Uchiha
 50. Naiya And Yukimura


Hosted for free by zIFBoards